Büyü Nasıl Bozulur ? En Etkili Büyü Bozma Duaları ve Yöntemleri

  İnansakta İnanmasak ta Büyü Gerçekte Kesinlikle Var… Fakat Büyü yapmak Dinen En Büyük Günahlardan… Fakat Yinede Günümüzde Çok Fazla Yapılmakta… Büyü Nasıl Fark edilir ? Büyü Nasıl Bozulur? Büyü Bozmak İçin En Etkili Dualar Hangisi? Büyü Bozma Duaları Neler? Gizemli Bu Konuyu Sizler İçin Araştırdık…

  İnsanlar genellikle içten içe pek inanmasalar da büyü kuran-ı kerimde de yazdığı gibi vardır. Büyü yapılması en büyük günahlardandır. Zaten büyü yapanlarda Allah huzuruna hiç bir zaman gelmeyecektir. Büyü yapılan insanın hayatı zehir olur. Dengeleri bozulur ve ruhsal problemler ile boğuşmaya başlar. Büyü yapılmasının en büyük etkileri ise kabus görmek, belli zamanlarda karartılar ve siyah sisler görmek, sabah uyandığınızda vücudunuzda anlamsız morluklar ve şişlikler , duran cisimlerin kendi kendine hareket etmesi gibi bir çok belirtisi vardır. Bu gibi belirtiler insanın hayatında çok derin izler bırakır. İnsanın psikolojisini mahveder ve bazı durumlarda intihara kadar sürükler. Büyü ile insanların hayatına doğrudan etki edilebilmektedir. İş hayatını , evliliğini, sevgilisini yada düzenini bozmaya yönelik büyüler yapılabilir.

  buyu-bozma-dualari

  Hangi şekilde ve hangi türde olursa olsun etkili ve kesin çözüm olan büyü bozma yöntemleri vardır. Bunların en önemlisi ise edilecek bazı dualardır. Dualar sayesinde tüm büyülerden korunabilir ve kurtulabilirsiniz. Bir çok dua ile büyü bozulabilir. Sadece Allah inancı ve imanı içinizde olması gerekmektedir.

  Tabi ki öncelikle büyü yapılmış mı , yapılan büyünün özellikleri neler? büyü eve mi yapılmış yoksa kişiye mi yapılmış? gibi soruların cevaplarını bilmek gerekir.

  Eve Yapılan Büyü ; Büyünün eve yapılıp yapılmadığını anlamak için aslında kolaydır. Evde iken anormal durumlar yapıyorsanız fakat ev dışında daha normal ise her şey büyü eve yapılmış demektir.

  Kişiye Yapılan Büyü ; Büyü kişiye yapılmışsa nereye giderse gitsin anormal durumlar ve sıkıntılar peşini bırakmaz. Bu gibi durumlarda kişiye yapılmış büyü belirtisidir.

  Öncelikle şuna kesinlikle dikkat etmelisiniz. Özellikle Türkiye’de bir çok kendini cin hocası sanan şaklaban bulunmakta. Bunlar tamamen duygularınızla oynayıp hem sizi taciz ederler hemde paranızı alırlar. Fakat sonuçta hiçbir çözüm olmaz. Bu konuda kendiniz dualarınızla bir çözüm bulamadıysanız kesinlikle hayatını Allah adına adamış bir din adamından yardım istemelisiniz.

  buyu-bozma-nasil-yapilir

  Büyü Çeşitleri

  Büyülerinde çeşitleri vardır. Bazıları hayatınızı tamamen ele geçirebilir bazıları beyninizi eline geçirebilir bazıları ise çevrenizdekiler ele geçirerek size sorun yaşayabilmektedir.

  1 ) Kişinin dengesini bozan nazar üstü olan büyüler

  2 ) Bilerek yada bilmeyerek hatalarınız ile alakalı büyüler

  3 ) Doğrudan Şeytani varlıklar tarafından kişiyi etkileyen ve kontrol altına alan büyüler

  buyu-bozma-yontemnleri

  En Etkili Büyü Bozma Duaları

  Evet Allah’a iman ve dualar büyü nasıl bozulur sorusunun en net cevabıdır. Yukarıdaki büyü çeşitlerinden  kaynaklı büyüler Allah yolunda iman eden sadece Allah için insanlara yardım eden Din adamları tarafından belirli dua ve ayetlerle bozulabilir. Aşağıdaki dualar ve ayetler sizi hem huzura kavuşturacak hemde üzerinizde nazar yada büyü varsa onlardan kurtulmanızı sağlayacaktır. Fâtiha süresi bu gibi durumlarda ilk başvurulması gereken suredir.

  Büyü Bozan Dualar

  Fâtiha

  Bismillahirrahmânirrahîm, Elhamdü lillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin,İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm, Sırâtellezine en’amte aleyhim ,ayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

  buyu-bozma-duasi-bakara-suresi
  Bakara

  Bakara Süresinin özellikle aşağıdaki ayetleri büyü bozma konusunda en etkili dualardır.

  Bakara 1 : Elif lam mim
  Bakara 2 : Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
  Bakara 3 : Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
  Bakara 4 :  Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
  Bakara 5 : Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
  Bakara 163 : ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym
  Bakara 164 : İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun
  Bakara 255 : Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym
  Bakara 256 : La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım
  Bakara 257 : Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
  Bakara 285. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr
  Bakara 286. La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va’fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

   buyu-bozma-duasi-araf-suresi
  A’râf Süresi
  A’râf 54 : İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşı, yugşîl leylen nehâre yatlubuhu hasîsen veş şemse vel kamere ven nucûme musahharâtin bi emrihi, e lâ lehul halku vel emr(emru), tebârakallâhu rabbulâlemîn(âlemîne).
  A’râf 55 : Ud’û rabbekum tedarruan ve hufyeh(hufyeten), innehu lâ yuhıbbul mu’tedîn(mu’tedîne).
  A’râf 56 : Ve lâ tufsidû fîl ardı ba’de ıslâhıhâ ved’ûhu havfen ve tamaâ(tamaan) inne rahmetallâhi karîbun minel muhsinîn(muhsinîne).

  Tevbe Süresi

  Tevbe 51 : Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).
  Tevbe 128: Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).
  Tevbe 129: Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

  Yunûs Süresi

  Yunûs 107: Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm(rahîmu).

  Cin Süresi

  Cin 1: Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben.
  Cin 2: yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.
  Cin 3: ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.
  Cin 4: ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan.
  Cin 5: ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alellahi keziben.
  Cin 6: ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.

  Mü’minûn

  Mü’minûn 116 : Fe teâlallâhul melikul hakku, lâ ilâhe illâ huve, rabbul arşil kerîm(kerîmi).
  Mü’minûn 117 : Ve men yed’u meallâhi ilâhen âhare lâ burhâne lehu bihî fe innemâ hısâbuhu inde rabbihi, innehu lâ yuflihul kâfirûn(kâfirûne).
  Mü’minûn 118 : Ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur râhımîn(râhımîne).

  Hadîd

  Hadîd 1 :  Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
  Hadîd 2 : Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
  Hadîd 3 : Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun.
  Hadîd 4 : Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun.
  Hadîd 5 : Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.

  buyu-bozma-duasi-rahman
  Rahmân

  Rahmân 33 : Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
  Rahmân 34 : Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  Rahmân 35 : Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
  Rahmân 36 : Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  Rahmân37 : Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.

  Felak

  Felak 1 :  Kul, euzü birabbil felâk,
  Felak 2 : min şerri ma halak,
  Felak 3 : ve min şerri gasikin iza vakab,
  Felak 4 : ve min şerri neffassâti fil ukad,
  Felak 5 : ve min şerri hâsidin iza hased.

  Nâs

  Nâs 1 : Kul e’ûzü birabbinnâs
  Nâs 2 : Melikinnâs
  Nâs 3 : İlâhinnâs
  Nâs 4 : Min şerrilvesvâsilhannâs
  Nâs 5 : Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
  Nâs 6 : Minelcinneti vennâs

  Yukarıdaki duaları tekrarlayarak üzerinizdeki negatif enerjilerden ve büyülerden kurtulabilirsiniz. Büyüden kurtulma yollarının en büyüğü Allah’a imandır. Daha sonra onun gönderdiği dualardır. Allah’a sığınarak ve dua ederek tüm kötü musibetlerden kurtulabilirsiniz. Fakat bazı durumlarda bu dualarda üzerinizdeki büyüyü bozmaya yetmeyebilir. Bu gibi durumlarda kesinlikle sahte cin hocaları yerine Din adamlarına ulaşıp onlardan yardım isteyiniz.

  Yorumlar
  1. Hamdin turgay dedi ki:

   Allah razi olsun

   1. Hamdin turgay dedi ki:

    Yine allah razı olsun sizden biraz daha bilgi vermeniz mümkünümü acaba

    1. Nese dedi ki:

     Selam demet hanim bana özelden yazabilirmisiniz yardimci olabilirmisiniz Bende iki senedir büyü bizdurnak icin ugrasiyorum hangi dualari etinizde büyüler bozuldu lütven yardimci olun bana Ismin nese argun 0163 2406228

  2. Demet Sabikun dedi ki:

   Benim ve ailemin üzerindeki tüm büyüler bozuldu hamd olsun. Hemde hiç kimsenin kapısına gitmeden para vermeden. Uveys veysel karane duasını yaptım adresinde var dua evde kendi kendime. Ruyada büyülerin bozulduğunu gösterdiler. 38 yaşındayım büyüler bebekliğimde başlamıştı. Evime sürülmüş domuz yağlarından tutunda düğümlü ipler papaz büyüsü ve sonunda kara büyü yapıldı. Hepsinden kurtuldum. Ters giden tüm hayatım rayına girdi. Benim yaşadıklarımı kimse yaşamasın diye paylaşmak istedim.

   1. Aişə dedi ki:

    Salam demet kardeş,necə pozduz o bütünü?neçə dəfə oxuduz o duanı?Kömək etsəz sevinərəm

   2. Rabia ateş dedi ki:

    Yardımcı olurmusunuz nasıl yaptınız tam olarak niyetinizi nasıl ettiniz

   3. Muazzez yilmaz dedi ki:

    Muazzez adım ne olur banada yardım et bana yazarmisin hocalara birsuru para kaptirdim

   4. evn can dedi ki:

    mrb bu duayı okuma şeklini ve nasıl yaptığınızı detaylı yazarmısnz sitede bulamadm da ?? cvp bekliyor olacagm

   5. evn can dedi ki:

    lütfen tam detaylı yazarmısnz neyi nasıl yaptınız , okunan duayıda yazarmsnz

   6. Nese dedi ki:

    Selam demet hanim bana özelden yazabilirmisiniz yardimci olabilirmisiniz Bende iki senedir büyü bizdurnak icin ugrasiyorum hangi dualari etinizde büyüler bozuldu lütven yardimci olun bana I

   7. Pınar dedi ki:

    Demek hanım bana yardımcı olur musunuz

  3. TEOMAN dedi ki:

   SIZINLE TELEFONDA GÖRUSEBILIRMIYIZ

   1. Ekrem Yılmaz dedi ki:

    Konu nedir?

  4. Ferhat ışık dedi ki:

   sevgilime bir büyü yapılmış, büyü sonucu kilo alımı olmuş bi 10-5 kadar ve tüm huyları değişmiş ayriyetten aşırı sinir panik hali var.Özelden mesaj atarsanız detayları yazıcam.Cevap bekliyorum ferhat.0772.fs@gmail.com. hayırlı günler

  5. Erol bünyat dedi ki:

   Merhaba
   Özellikle demet hn sormak istiyorum sistemi nasıl yürüttünüz yani dua sıralaması ve süreci bize detaylı anlatırmısınız
   Mail adresim erlbunyat@gmail.com

  6. Serpil köprülü eşimin mail adresini veriyorum dedi ki:

   Ben anamurda yaşıyorum lütfen bana yardımcı olun

   Optimized with PageSpeed Ninja