Tek Taraflı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Dava Ne Kadar Sürer ?

Evlilik her ne kadar iki kişi arasında olan bir birlik olsa da boşanma iradesi tek taraflı olarak dile getirilebilir. Dolayısıyla çiftlerden herhangi birisi evliliği bitirmek istiyorsa, boşanma davası açabilir. Bu davanın açılması için diğer eşin rızası gerekmez. İki eşin karşılıklı olarak boşanma iradesi gösterdiği durumda zaten anlaşmalı boşanma diye toplumda bilinen boşanma şekli gerçekleşmiş olur. Yani tek taraflı boşanma veya çekişmeli boşanma davası diye ifade ettiğimiz boşanma davası türlerinde eşlerden sadece birisinin boşanma iradesi göstermesidir. Sizler için Avukat Hayri Uzunoğlu’ndan tüm sorularınızın cevaplarını aldık. Boşanma davaları ile ilgili tüm sorularınızı aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz. Avukat arkadaşlar en doğru bilgiyi size iletecektir.

Tek Taraflı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Ülkemiz hukuk sisteminde dava açmak için belirli şartlar belirlenmiştir. Bu genel şartlar boşanma davası içinde geçerlidir. Bu dava şartları 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda 114. 115. 116. 117. maddelerde belirlenmiştir. Detaylı bilgi için bu maddeleri okuyabilirsiniz, ancak biz size kısaca bahsedeceğiz.

Dava açabilmek için genel şartlardan 114. maddede bahsedilir. Maddeye göre genel dava şartları şunlardır;

– Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması

– Yargı yolunun caiz olması

Türk mahkemelerinde boşanabilmeniz için yaptığınız evliliğin Türk hukukuna göre geçerli olması ve evliliğin sonlandırılmasında Türk hukukunun yargı hakkının bulunması gerekir. Yani imam nikahını dava açarak sonlandıramazsınız. Ayrıca yurtdışında yapılmış bir evliliğiniz varsa veya yabancı uyruklu bir kişiyle evliyseniz, Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunduğunu tabi olduğunuz hukuk kurallarına göre ispatlamanız gerekir.

– Mahkemenin görevli olması

– Yetkinin kesin olduğu hallerde, mahkemenin yetkili bulunması

Kanun koyucu, aile kurumunu koruyabilmek adına aile hukukuna  ilişkin davaların görülebilmesi için aile mahkemesi adıyla özel mahkemeler kurmuştur. Bu nedenle boşanma davalarının da aile mahkemelerinde açılması gerekir.

Dava açarken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus hangi il aile mahkemesinde davanın açılacağıdır. Bu durumda kendi ikametgahınızın veya eşinizin ikametgahının bulunduğu yer aile mahkemesinde dava açabilirsiniz. Ayrıca eşinizle birlikte son altı ay oturduğunuz yer mahkemesinde de dava açmanız mümkündür.

– Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni temsilin söz konusu olduğu hâllerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması

– Dava takip yetkisine sahip olunması.

– Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamesinin bulunması.

Hem davacı tarafın hem de davalı tarafın mahkemede eğer gerekliyse yasal temsilci vasıtasıyla temsil edilmesi zorunludur. Yasal temsilci, ehliyeti etkileyen durumlarda atanır. Eğer, kişi kısıtlıysa veya ayırt etme gücünden yoksunsa yasal temsilci atanması zorunlu hale gelir. Dava takip yetkisiyle kastedilen davanın tarafı olma yetkisidir, yani ancak evliliğin tarafları davayı takip yetkisine sahiptir; karı veya kocadan bir başkası hukuka uygun olarak gerçekleşmiş evliliğin ortadan kaldırılması için mahkemeye başvuramaz. Vekaletname zorunluluğu ise avukat aracılığıyla temsilde söz konusu olur, zaten bir avukatınız varsa bu tür usul işlemlerini kendisi takip edecektir.

– Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması.

Türk mahkemelerinde bir dava açmak istiyorsanız, davanız için belirtilen gider avansını yatırmak zorundasınız. Aksi halde davanız açılmamış sayılır, ayrıca alınan gider avansı dava süresince kullanılacağı için davayla ilgili yazışmaların yapılmasını engelleyecek derecede azalması halinde, yeniden gider avansı yatırmanız gerekir. Yatırılan gider avansı dava sonucunda kusurlu taraftan alınarak davacı tarafa iade edilir.

– Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi.

Bazı davalarda teminat gösterilmesi zorunludur, ancak boşanma davalarında böyle bir husus genellikle gündeme gelmez. Bu duruma benzer olarak ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz işlemleri boşanma davalarında gündeme gelir. Bu tedbir dava sonunda hükmedilecek tazminat ve nafaka için teminat niteliğindedir.

– Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması.

Bu husus genel dava şartıdır. Hukuki yarardan anlaşılması gereken hukuken korunan yarardır. Aile hukukunda evlilik konusunda hukuken korunan yararınız, mutlu ve huzurlu bir evlilik sürmek ve eşinizin üzerine düşen sorumlulukları asgari düzeyde yerine getirmesidir. Öyleyse, evliliğinde bir aksaklık olmayan, sorumluluklarını yerine getiren bir eşe sahip olan kişinin boşanma davası açmasında hukuki yararı söz konusu değildir.

– Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması.

Daha önce açılan davanın usul ekonomisi açısından yeniden görülmesi yersizdir, açılan davaya derdest dava denir. Derdest bir davanız varsa tekrar boşanma davası açmanız hem mantıksız hem de hukuken olanaksızdır.

– Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması.

Kesin hüküm lehinize sonuçlandıysa zaten evliliğiniz bitmiştir, ancak aleyhinize sonuçlandıysa evliliğiniz devam eder. Bu durumda  aynı sebeplere dayanarak açtığınız bir boşanma davası kesin hükme bağlanmışsa tekrar aynı sebeplerle boşanma davası açamazsınız. Ancak varsayalım ki eşinizin sizi aldattığınız yanılgısıyla boşanma davası açtınız ve iddianızı ispatlayamadınız davanız düşürüldü. Eşinizin sizi farklı bir tarihte aldattığını öğrenmeniz halinde tekrar dava açmanız mümkündür. Zira davaların dayandığı hukuki sebep evlilik birliğinde sadakat yükümlülüğünü ihlal etmek olsa da sebep olan olaylar farklıdır. Daha önce reddedilen bir davanızla aynı sebepten yeni bir dava açacaksanız bu hususu dilekçenizde vurgulamanız gerekir, aksi halde yeni davanız da reddedilecektir.

Tek Taraflı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Ülkemizde maalesef davalar vatandaşın beklentisinden uzun sürmektedir. Boşanma davaları için de bu genelleme geçerlidir. Boşanma davalarının uzun sürmesindeki bir diğer sebep ise, toplumun ve hukuk düzeninin aileye verdiği değer ve ailenin korunması için harcadığı çabadır. Boşanma davası açtığınızda, davanıza konu edindiğiniz eşinizin kusurlarını ve ihlallerini çok net bir biçimde ispatlasanız dahi hakim bu kusurların evlilik birliğini çekilmez hale getirdiği düşüncesinde emin olmadan boşanma talebinizi onaylamaz.

Hakim, davaya konu olan olayların boşanmak için yeterli sebep oluşturmadığı kanaatindeyse davanız elbette uzayacaktır. Hakim, olayların evlilik birliğini çekilmez hale getirdiği yönünde karar vermek için uzman yardımı alabilir. Bu uzman sosyal hizmetler görevlisi veya psikolog olabilir. Türk yargı sisteminde yazılılık esası benimsenmiştir, bu nedenle yapılan her yeni işlem davanın uzamasına sebep olur. Mahkemelerdeki dosya yoğunluğu ve personel azlığı göz önüne alındığında, işlemler sürmesi gerekenden daha fazla süre davayı uzatır.

Hakim, söz konusu olayların evlilik birliğini temelden sarstığını düşünse bile, süreklilik gerektiren davranışın ortadan kalkabileceği veya evlilik birliğinin uğradığı zararın giderileceği görüşündeyse alternatif kararlara hükmedebilir. Örneğin, alkolik bir eş ile yaşamak diğer eş için dayanılamaz konulamaz hale gelmiş olabilir. Ancak bu durumda hakim, davacı eşin uğradığı manevi zararın giderilmesi için ayrılık kararı alabilir ve dava konusu olan olayların son bulması için davalı eşi tedavi olmaya zorlayabilir. Ayrılık ve tedavi kararlarının uygulanması hakimin denetimine tabidir, hakim bu kararların uygulanmaması halinde zor kullanma yetkisine başvurabilir.

Görüldüğü üzere, hem evliliğin korunması hem de ülkemizde genel olarak davaların uzun sürmesi etkenlerine bağlı olarak çekişmeli boşanma davanız uzun sürecektir. Ortalama dava süresi temyizi de katacak olursak üç yılı bulabilir. Ancak temel kusur niteliğinde olan, hafifletici sebepler yokken eşin canına kast, aldatma, aile birliğinin son bulması, eşi fuhuşa veya hayasızca yaşam sürmeye zorlama, davalı eşin hayasızca yaşam sürmesi gibi sebeplerin varlığı halinde davanız tek celsede çözümlenebilir. Bu durumda ise davalı eş ayrılmak istemiyorsa davaya konu olan olayların hakim tarafından yanlış değerlendirildiği veya uygulamada sıkça rastlanıldığı üzere nafaka ve tazminat miktarlarının aşırı olduğu gerekçeleriyle temyiz yoluna başvurabilir.

Tek Taraflı Boşanma Davası İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Dava dilekçe ile açılır, en temel belge dava dilekçeniz olacaktır. Mahkeme tarafından incelenen dilekçeniz iddialara cevap vermesi açısından karşı tarafa da iletilecektir. Bu nedenle dilekçenizin eksiksiz ve hatasız olmasına özen gösteriniz. Unutmayın hakimin ilk intibası dilekçenizi okuyarak oluşacaktır. Dilekçenizi vermek üzere mahkeme kalemine başvurduğunuzda ekstra bir belge gerekiyorsa tarafınızdan talep edilir. Dilekçenizi verip, dava harcınızı yatırarak ilk işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Dilekçenizdeki söz konusu olayların delillerini eğer elinizde hazırsa dilekçenize ekli olarak mahkemeye iletmeniz gerekir. Delilleriniz elinizde değilse veya ulaşma imkanınız yoksa mahkemeden bu konuda yardım talep ederek hakimin delilleri ilgili kişiden veya kurumdan istemesini talep edebilirsiniz. Örneğin iş seyahatine çıktığını söyleyerek evden ayrılan eşinizin, daha önce mesajlaştığı bir kadınla trafik cezası yediği için mobeseye takılması veya Ankara’ya gittiğini söylüyorken Antalya istikametinde GBT kontrolünde beraber olduklarının anlaşılması durumunda sizin bu belgelere ulaşma imkanınız yoktur. Ancak hakim iddianın ciddiliğini araştırdıktan sonra delilleri ilgili kurumdan talep edebilir.

Tek Taraflı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Tek Taraflı Boşanma Davası için öncelikle bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. Sizin için hazır örneğini buraya tıklayarak indirebilirsiniz…

Tek Taraflı Boşanma Davası 2017-2018 Ücreti

Tek taraflı boşanma dava ücreti 2017 / 2018 yıllarında ortalama 2.000 TL ‘den başlamaktadır.  Fiyat avukatınızın popülerliğine ve tecrübesine göre değişmektedir. Fiyat aralığı ise 2.000 TL ile 6.000 TL arasında değişmektedir.

7 Yorumlar

  1. Cok guzel bilgiler vermissiniz. Tüm interneti inceledim fakat sizin adar sade ve duzgün anlatim gormedim. Tek tarafli boşanma davası açma konusunda bir suru bilgi var a en guzel siz anlatmissiniz. Tesekkurler…

  2. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Tek taraflı boşanma davası açmak istiyorum fakat nasıl yapacağımı hangi belgeler gerekli gibi bir çok soru işaretim vardı. Tüm sorularımın cevabını buldum. Teşekkürler bilgilendirmeniz için ayrıca tek taraflı boşanma dilekçe örneğinizi de indirdim değiştirip yazacağım.

  3. çok güzel açıklamışsınız. Fakat 2000-7000 arası avukat ücreti zaten. avukatın istediği miktar bunlar. artık mahkeme dosyası dilekçesi falan filan derken büyük meblalar. Durumu olmayan insanlar nasıl yapacak senelerce boşanmak için mahkeme köşelerinde sürünecekler mi aylarca mahkeme kağıdını bekleyecek sonra kagıt gelecek avukatın yok çekişmeli boşanıyorsun diye bir daha atacaklar sonra aylar sonra tekrar kağıt gelecek ve her şey iki dudak arasına bakacak.

  4. ölümle tehdit olduğundan ses kayıtları ve yazılı deliller olduğundan dolayı ablam can güvenliği olmadığı için çekişmeli tek taraflı boşanmak istiyor. 2.şansı verdi kendisine 1.si mecburi evlilikti. fakat durum olmadığından dolayı avukat ücretleri yok yüksek olduğundan ve kendisinin cocugu daha kucuk oldugundan dolayı calısmıyor. avukatsız senelerce surermi bosanma süresi. çünkü baba nafaka ödememıstı ılk bosanmadada sımdıde ayrı evde yasıyorlar aylarca maddı manevı bız cocugun ıhtıyaclarını karsılıyoruz lutfen bılgılendırırmsnz tskler

  5. Ben boşanmak istiyorum şitdetli gecimsizlik var ben eşimle evli kalmak istemiyorum artık nasıl bolana bilirim yardım edrrmisiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir